skip to content

Ba Zi čítanie osudu

Východná astrológia pracuje s konceptom tzv. troch pokladov. Tieto poklady prestavujú úroveň neba, človeka a zeme. Každá z týchto úrovní ovplyvňuje náš život z jednej tretiny.

Pod pojmom nebo rozumieme osud alebo dispozície, ktoré nám boli dané v okamihu nášho narodenia. Naša dušička si vybrala, čo sa chce v tomto živote naučiť, čo prežiť a tak si vybrala k tomu konkrétne dispozície - osud. Ba Zi (Pa C´) je veľmi účinným nástrojom, ako tento osud „prečítať“ a využiť jeho potenciál, ktorý sme si vybrali na úrovni našej duše. Je to naše nebeské šťastie.

Úroveň človeka predstavuje naše vlastné postoje, rozhodnutia, vieru, cnosť, mravnosť, entuziazmus, pevnú vôľu, osobný elán a vzdelanie. Samotná viera v osud je  veľmi pasívna. Osud – naše dispozície majú významný vplyv, ale vždy máme možnosť si vybrať, akou cestou sa vydáme. Do tejto úrovne by sa dalo zaradiť i na u nás v poslednej dobe propagované pozitívne myslenie.

Ba Zi ŠtastieTretia úroveň je úroveň zeme, je to Feng Šuej, to ako nás ovplyvňuje kde žijeme, naše prostredie, krajina, tvar, umiestnenie a orientácia domu v závislosti na čase, kedy bol tento dom vystavený. 

 V tomto kontextu je veľmi dôležité rozlišovať pojem osud a šťastie. Osud je niečo, čo sme si predurčili v okamihu narodenia. Šťastie je ale v čínskom ponímaní niečo trochu iné než v západnom. Na západe je šťastie chápane skôr ako niečo náhodné. Naopak Číňania vnímajú šťastie ako niečo merateľné, čo možno predpovedať a vopred určiť aj kvalitu tohto šťastia, teda či pôjde o dobré či nedobré šťastie a aký bude mať na nás vplyv.

V mnohých moderných knihách o Feng Šuej, ktoré sú bežne dostupné v každom kníhkupectve je často prezentované Feng Šuej ako univerzálna metóda, ktorá pôsobí, za každých okolností. Čínsky majstri a odborníci na Feng Šuej si však vedomí určitá obmedzení, ktoré táto metóda má. Pokiaľ má niekto nie práve „ružový“ osud, ani najlepší majster Feng Šuej to nedokáže úplne zmeniť. Osud je v čínskej metafyzike neobmedzeným vládcom. Po ňom nasleduje ľudské šťastie, teda to ako sa správame a až posledné je Feng Šuej. Ba Zi (Pa C´), Feng Šuej a ďalšie časti metafyziky sú veľmi múdre náuky a môžu sa stať cennými nástrojmi. Najdokonalejšie pôsobia vtedy ak pôsobia synergicky. 

Čo je Ba Zi 八字

A čo je to vlastne Ba Zi? Je jednou z dvoch hlavných metód čínskej astrológie. Ba Zi (Pa C´) v doslovnom preklade znamená Osem znakov. V západných krajinách je tento systém známy pod pojmom Štyri piliere osudu.

Ba ZiPrečo osem znakov nebo štyri piliere? Dôvod nájdeme v čínskom vnímaní času. Existuje 60 možných typov energie čchi (Qi), z toho sú odvodené 60 ročné cykly. Čchi jednotlivých rokov v každom 60 ročnom cykle vzniká kombináciou energie tzv. nebeských stoniek a pozemských vetví. Nebeské stonky predstavujú 5 elementov – drevo, oheň, zem, kov a vodu a pretože každý z týchto elementov má svoju jinovú a jangovú formu, spolu tak máme 10 nebeských stoniek. Pozemské vetvy sú 12 zvieracích znamení čínskeho zverokruhu. Niektoré z nich majú jinový charakter, iné jangový. Nebeské stonky aj pozemské vetvy sa používajú k opísaniu, vyjadreniu kvality konkrétnej energie čchi. 60 ročný cyklus je teda tvorený kombináciou nebeskej stonky a pozemskej vetvy, pričom možno kombinovať len jinovú stonku s jinovou vetvou a jangovú stonku s jangovou vetvou. To dohromady dáva 60 možných kombinácií energie čchi, ktoré idú konkrétnom slede za sebou, každý rok má teda iný charakter energie čchi.

Čas narodenia konkrétneho človeka možno popísať práve pomocou týchto 60 kombinácií čchi. Číňania zistili, že týchto 60 možných kombinácií energie sa vyskytuje nie len u rokov, ale aj mesiacov, dní, hodín (čínska hodina je vlastne 120 minút), atd. Pokiaľ teda určíme u konkrétnej osoby energie v roku jej narodenia získame tzv. pilier roku narodenia 年, a podobne tak pilier mesiaca 月, dňa 日a hodiny narodenia 时, teda získame štyri piliere (tzv. Jia Zi 甲字). Každý jeden pilier sa skladá z energie nebeskej stonky a z energie pozemskej vetvy, to dáva spolu osem charakteristík čchi. Tým získame natálny Ba Zi (Pa C´) diagram, teda diagram nášho zrodenia, ktorý pomerne presne popisuje kvality energie čchi, ktorú sme dostali do vienka v okamihu nášho prvého nádychu. Toto je statická časť diagramu Ba Zi. Dynamickú časť predstavuje faktor času.

Najdôležitejšie sú piliere desaťročné a ročné. Samozrejme pri plánovaní významných udalostí, ako je svadba, založenie firmy a pod. sa posudzujú aj energie pilierov aktuálneho mesiaca a hodiny. Čas, kedy bola nejaká činnosť začatá, významne ovplyvňuje jej ďalší priebeh.


Čo možno od Ba Zi profilu  očakávať

Ba Zi (Pa C´) je vo veľmi prepracovaný systém práce s piatimi elementmi a s jinom a jangom. Cieľom je nájdenie a udržanie rovnováhy celého diagramu (horoskopu). Jednotlivým elementom sú priraďované určité charakteristiky, významné sú rôzne kombinácie a vzájomné interakcie týchto elementov.

Ba Zi diagram (horoskop) popisuje Vaše vlastnosti, danosti a charakteristiky v určitých životných oblastiach, Vaše silné a slabé stránky, ktoré ovplyvňujú Váš životný štýl, interakcie s inými ľuďmi, spôsob práce, nadania a talenty. Možno z neho určiť Vaše osobné vzťahy, zdravotné dispozície, finančnú oblasť, pracovnú oblasť, v ktorej sa Vám bude dariť.

Keď sa v starej Číne narodilo dieťatko, bol pozvaný astrológ, ktorý zostrojil podľa časových údajov jeho narodenia diagram Ba Zi. Podľa neho vedel rodičom poradiť, aké danosti dieťa dostalo do vienka, ktorým smerom ho usmerňovať, ktorý element mu prípadne chýba a ako ho dopĺňať (často dostalo meno pripomínajúce chýbajúci element) a ktorého elementu má prebytok a ako tento vyvažovať, odovzdávať.
Spoznajte Vašu mapu osudu, Vašu životnú cestu, využite tieto informácie na svoj osobný rast, objavte svoje silné stránky a postavte svoj život na nich, maximalizujte svoje schopnosti a Váš potenciál. Spoznajte aj svoje slabé stránky a popracujte na nich. Naštartujete pomocou týchto informácií svoju cestu k šťastnému a úspešnému životu tým najjednoduchším spôsobom.